Verzending en betalingscondities

Aluform System GmbH & Co. KG
Stand: januari 2006

I. Werkingssfeer
1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle - ook toekomstige – leveringen van goederen en diensten en de afwikkeling daarvan. Voorwaarden van de koper die in tegenspraak zijn met deze leveringsvoorwaarden of daarvan afwijken worden door ons niet erkend, en tegen de toepasselijkheid daarvan wordt door ons uitdrukkelijk bezwaar gemaakt. Zij binden ons alleen indien wij uitdrukkelijk en schriftelijk daarmee akkoord zijn gegaan. Afwijkende inkoopvoorwaarden van de besteller worden ook niet door aanvaarding van de order bestanddeel van het contract. Indien de goederen door ons geheel of gedeeltelijk zonder uitdrukkelijk bezwaar worden geleverd, of betalingen door ons in ontvangst worden genomen, kan hieruit in geen geval worden afgeleid dat wij de voorwaarden van de koper erkennen.

2. Mondelinge overeenkomsten, nevenafspraken, wijzigingen en overige overeenkomsten zijn pas bindend nadat zij schriftelijk zijn bevestigd.

3. Het stilzwijgen van de verkoper geldt in geen geval als toestemming.
 

II. Prijzen

1. Tenzij uit de orderbevestiging iets anders voortvloeit, gelden onze prijzen exclusief verpakking en omzetbelasting “af fabriek”.

2. Prijswijzigingen zijn toegestaan indien tussen het tijdstip waarop het contract is gesloten en het overeengekomen tijdstip van levering meer dan 6 weken liggen. Indien in dit geval voor het tijdstip waarop de levering gereed is de lonen, materiaalkosten of inkoopprijzen op de markt worden verhoogd, zijn wij gerechtigd tot een redelijke prijsverhoging overeenkomstig de kostenstijging. De besteller is uitsluitend gerechtigd tot annulering, indien de prijsverhoging de stijging van de algemene kosten van levensonderhoud tussen het tijdstip van bestelling en het tijdstip van levering niet slechts onaanzienlijk te boven gaat.

3. Voor orders waarvoor niet uitdrukkelijk vaste prijzen zijn overeengekomen, worden de prijzen berekend die gelden op de dag van levering. Voor zover geen prijs is overeengekomen, wordt de vergoeding in redelijkheid door ons vastgesteld.
 

III. Betalingsvoorwaarden

1. Betaling dient in principe plaats te vinden in euro's, vermeerderd met de wettelijke omzetbelasting.

2. Betalingen dienen, tenzij iets anders is overeengekomen, uiterlijk 30 dagen na factuurdatum zonder enige aftrek te worden verricht. 

3. Indien de besteller zich niet houdt aan de betalingsvoorwaarden, dient de besteller betalingen die door hem worden ontvangen voor aan ons gecedeerde vorderingen onverwijld door te sturen naar ons.

4. De besteller mag de goederen die ons exclusieve of mede-eigendom zijn niet zonder onze toestemming verkopen, en dient deze op ons verzoek te overhandigen aan ons. Ons verzoek om overhandiging daarvan geldt niet als annulering van het contract.

5. In geval van overschrijding van de betalingstermijn wordt bankrente in rekening gebracht.

6. Nadat een door ons gestelde redelijke uiterste termijn eveneens is overschreden, zijn wij gerechtigd het contract te annuleren of schadevergoeding wegens niet-nakoming van het contract te eisen. Het claimen van een verdergaande schadevergoeding wegens het desbetreffende verzuim is niet uitgesloten.
 

IV. Levertermijnen

1. Onze levertermijnen en levertijden gelden onder het voorbehoud van correcte en tijdige levering door onze leveranciers.

2. De levertijden zijn bepalend voor het tijdstip van levering “af fabriek”; Zij gelden slechts bij benadering. Zij worden overeenkomstig verlengd indien de besteller zijn verplichting niet nakomt of wij door onvoorziene omstandigheden, die ondanks de zorgvuldigheid die van ons kan worden geëist niet konden worden afgewend, verhinderd zijn de levertijden aan te houden. Hetzelfde geldt indien deze omstandigheden zich voordoen bij leveranciers van ons. Voor bovengenoemde omstandigheden zijn wij evenmin verantwoordelijk indien zij ontstaan tijdens een reeds bestaande vertraging. In belangrijke gevallen wordt de besteller door ons zo spoedig mogelijk in kennis gesteld van het begin en het einde van dergelijke obstakels.

3. Ook indien een levertijd is overeengekomen, komen wij uitsluitend in gebreke door schriftelijke aanmaning, onder het stellen van een redelijke uiterste termijn.

4. Schadeclaims op grond van niet-nakoming of te late nakoming van het contract zijn uitgesloten, tenzij dit is te wijten aan opzet of grove nalatigheid.
 

V. Overgang van het risico

1. Plaats van uitvoering is onze fabriek of ons magazijn. Zodra de goederen onze fabriek of ons magazijn verlaten of aan de besteller ter beschikking worden gesteld, gaat het risico van verslechtering of ondergang van de goederen over op de besteller.

2. Bij terugname van de goederen draagt de besteller het risico totdat de goederen in de leveringsfabriek worden ontvangen.

3. In geval van transportschade of levering van verkeerde goederen door verwisseling bij de transporteur dient de besteller het transportbedrijf onmiddellijk hiervan in kennis te stellen en alle noodzakelijke maatregelen te treffen.
 

VI. Afname

1. Indien afname volgens speciale voorwaarden is overeengekomen, vindt afname op kosten van de besteller plaats bij de leveringsfabriek.

2. De besteller is verplicht de geleverde goederen binnen 14 dagen nadat deze ter beschikking zijn gesteld af te nemen, tenzij de besteller buiten zijn schuld tijdelijk verhinderd is om over te gaan tot afname. Indien de besteller de afname van de geleverde goederen langer dan 14 dagen na ontvangst van de kennisgeving dat zij ter beschikking worden gesteld door opzet of grove nalatigheid verzuimt, zijn wij na afloop van een te stellen uiterste termijn van 14 dagen gerechtigd het contract te annuleren en een schadevergoeding te eisen. Indien de besteller de afname serieus of definitief weigert, hoeft geen uiterste termijn meer te worden gesteld.
 

VII. Meer- of minderlevering/toleranties

1. Door de productie of verzending veroorzaakte afwijkingen ten aanzien van gewicht en hoeveelheid van maximaal 5% in de totale order alsmede iedere deellevering zijn toegestaan, tenzij anders overeengekomen.

2. Voor reclamaties met betrekking tot DIN-gestandaardiseerde goederen gelden de DIN-toleranties.

3. De door de leveringsfabriek vastgestelde hoeveelheden/gewichten zijn bepalend.

4. Geringe afwijkingen of verblekingen van de kleur blijven voorbehouden.

5. Constructie- en vormveranderingen die worden veroorzaakt door verbetering van de techniek c.q. eisen van de wetgever blijven gedurende de levertijd voorbehouden, voor zover de te leveren goederen geen aanzienlijke veranderingen ondergaan, en de veranderingen redelijk zijn voor de besteller.

6. Modellen die ten grondslag worden gelegd aan een levering gelden slechts bij benadering als basis voor de levering.
 
VIII. Eigendomsvoorbehoud

1. Wij behouden ons de eigendom van de door ons geleverde goederen alsmede de producten die eventueel op grond van de be- en verwerking daarvan ontstaan voor (het onder voorbehoud geleverde product), totdat aan alle aanspraken die op dat moment of in de toekomst voor ons jegens de besteller voortvloeien uit de zakelijke relatie – met inbegrip van eventuele saldovorderingen – is voldaan. Hierbij gelden alle leveringen als één samenhangende leveringstransactie.

2. Een eventuele be- en verwerking voert de besteller voor ons uit, zonder dat hieruit voor ons verplichtingen voortvloeien. Indien de besteller het onder voorbehoud geleverde product samen met andere producten verwerkt, hebben wij recht op de mede-eigendom van de nieuwe producten naar rato van de waarde van het verwerkte onder voorbehoud geleverde product ten opzichte van de andere producten ten tijde van de be- en verwerking. Het mede-eigendomsaandeel dat door koppeling, menging of vermenging van de geleverde goederen met andere producten mogelijkerwijs ontstaat, wordt reeds nu voor alsdan door de besteller aan ons overgedragen.

3. De besteller mag de goederen noch verpanden, noch als zekerheid in eigendom overdragen.

4. De besteller zal goederen die ons eigendom zijn met de zorgvuldigheid van een goed koopman beheren. De besteller kent ons reeds nu voor alsdan het recht toe om de bedrijfsruimtes te bezichtigen, waar onder voorbehoud geleverde producten zijn opgeslagen. In geval van contractbreuk door de besteller, met name schuldenaarsverzuim, zijn wij gerechtigd de desbetreffende goederen na aanmaning op kosten van de besteller terug te nemen, en is de besteller verplicht deze goederen te overhandigen. In dit geval zijn wij gerechtigd de desbetreffende goederen anderszins te verkopen, waarbij de opbrengst na aftrek van de verkoopkosten op de door de besteller verschuldigde koopsom in mindering wordt gebracht.

5. De besteller mag het onder voorbehoud geleverde product en de producten die op grond van de be- en verwerking, koppeling, menging en vermenging daarvan ontstaan uitsluitend in het gewone handelsverkeer tegen contante betaling of op basis van hun bestemming onder eigendomsvoorbehoud verkopen. Van iedere beslaglegging door derden op het onder voorbehoud geleverde product of de gecedeerde vordering dient de besteller ons onder overhandiging van de voor interventie benodigde bescheiden onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. De kosten van de interventie zijn voor rekening van de besteller.

6. De vorderingen en rechten die worden verkregen op grond van doorverkoop van het onder voorbehoud geleverde product of om een andere rechtsgrond die hiermee verband houdt, worden reeds nu voor alsdan ter hoogte van de waarde van het doorverkochte onder voorbehoud geleverde product of de verkoopopbrengst, indien deze de waarde van het product niet heeft bereikt, als zekerheid door de besteller aan ons gecedeerd. Indien het onder voorbehoud geleverde product samen met andere producten door de besteller wordt verkocht, wordt de koopsomvordering met betrekking tot het onder voorbehoud geleverde product ter hoogte van het volledige bedrag of in geval van voorafgaande be- of verwerking samen met producten die niet aan ons toebehoren ter hoogte van de waarde van het verwerkte onder voorbehoud geleverde product door de besteller aan ons gecedeerd. Deze cessie wordt reeds nu voor alsdan door ons aanvaard. De besteller zal alle vorderingen op derden aan ons bekendmaken en nauwkeurig aanduiden, voor zover materiaal van ons ten grondslag ligt aan deze vorderingen. In dit verband zal de besteller alle voor de inning daarvan benodigde bescheiden aan ons overhandigen en de schuldenaren (derden) in kennis stellen van de cessie.

7. Zolang de besteller zijn verplichtingen nakomt, wordt de cessie als stille cessie behandeld, en is de besteller gemachtigd tot inning van de vordering. Dit laat onze bevoegdheid om vorderingen zelf te innen onverlet; Wij verplichten ons echter vorderingen niet te innen zolang de besteller zijn betalingsverplichtingen naar behoren nakomt en geen betalingsachterstand heeft opgelopen.

8. Op ons verzoek is de besteller verplicht derde-kopers in kennis te stellen van de cessie, en alle informatie en bescheiden aan ons te verstrekken die zijn benodigd voor de uitoefening van onze rechten.
 

IX. Garantie, aansprakelijkheid/verjaring

1. Reclamaties ten aanzien van het gewicht, de hoeveelheid of andere zichtbare gebreken dienen onverwijld, uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst van de goederen, en verborgen gebreken dienen onmiddellijk nadat zij zijn geconstateerd schriftelijk te worden gemeld. Indien de besteller niet tijdig over de gebreken reclameert en op verzoek niet onmiddellijk monsters van de goederen waarover is gereclameerd ter beschikking stelt, vervallen alle aanspraken op grond van gebreken.

2. De inhoudelijke behandeling van een reclamatie geldt niet als niet-naleving van deze bepaling. Alle garantieaanspraken, ook wegens verborgen gebreken, verjaren uiterlijk 6 maanden na levering.

3. Bij gerechtvaardigde reclamaties heeft de besteller, naar onze keuze, recht op kosteloze nalevering, vervangende levering of overhandiging van een creditnota onder teruggave van de goederen waarover is gereclameerd. Indien vervangende levering of nalevering door ons wordt geweigerd of niet binnen een redelijke termijn plaatsvindt, of de als vervanging geleverde of herstelde goederen wederom gebrekkig zijn, kan de besteller verlaging van de koopsom of annulering van het contract eisen.

4. Verdergaande aanspraken van de besteller op grond van de wetgeving en het contract, met name in geval van schade die niet de geleverde goederen zelf betreft, zijn uitgesloten, met uitzondering van aanspraken die zijn gebaseerd op opzet of grove nalatigheid.

5. Op grond van een gebrekkige deellevering kan geen vervanging van de totale levering of de overige deelleveringen worden geëist.

6. Zolang de besteller zijn verplichtingen niet in redelijke mate is nagekomen, kunnen wij het verhelpen van gebreken weigeren.

7. Voor technische adviezen over toepassings- en verwerkingsmogelijkheden van onze producten alsmede alle daarmee samenhangende overige informatie, die worden verstrekt door ons of door personen die namens ons handelen, zijn wij uitsluitend aansprakelijk in geval van schriftelijke verzekering, mits de besteller de informatie heeft verstrekt die voor een goede advisering was vereist.

8. Het onderzoek of de bestelde of voorgestelde goederen geschikt zijn voor het door de besteller voorziene gebruiksdoel is een verplichting van de besteller, en wij staan niet in voor de geschiktheid hiervoor.

9. Verzekerde eigenschappen dienen uitdrukkelijk schriftelijk gedetailleerd als zodanig te worden aangeduid. Voor het ontbreken van verzekerde eigenschappen zijn wij ten hoogste aansprakelijk conform lid 2 en 3. Voor schade zijn wij uitsluitend aansprakelijk indien de verzekering tot doel had de besteller te beschermen tegen de opgetreden schade.
 

X. Bijkomende verplichtingen en advisering

1. Contractuele bijkomende werkzaamheden en adviezen worden door ons, voor zover zij betrekking hebben op de geleverde goederen, zorgvuldig en naar eer en geweten uitgevoerd c.q. verstrekt overeenkomstig de actuele stand van de techniek en de gebruiksvoorwaarden die door de besteller aan ons zijn doorgegeven; Ten aanzien van de garantie en aansprakelijkheid, ook bij een eventueel verzuim, zijn bovenstaande voorwaarden overeenkomstig van toepassing.

2. Aanbevelingen zijn altijd vrijblijvend.
 

XI. Verrekening, inhouding, cessie

1. De besteller is uitsluitend gerechtigd tot verrekening van bedragen met zijn betalingsaanspraken of inhouding van betalingen, indien zijn tegenvorderingen uitdrukkelijk schriftelijk door ons zijn erkend of onherroepelijk zijn vastgesteld.

2. Aanspraken op grond van het contract mag de besteller uitsluitend met onze voorafgaande schriftelijke toestemming overdragen aan derden.
 

XII. Kredietbasis

1. Indien ons na het sluiten van het contract omstandigheden bekend worden, die aanleiding geven tot de veronderstelling dat de financiële positie van de besteller is verslechterd – bijv. omdat de besteller facturen niet tijdig betaalt –, zijn wij gerechtigd, naar onze keuze, hetzij af te zien van aangegane leveringsverplichtingen, hetzij deze verplichtingen alleen tegen vooruitbetaling c.q. het stellen van overeenkomstige zekerheid na te komen.

XIII. Annuleringskosten

Indien de besteller een verstrekte order onrechtmatig annuleert, kunnen wij onverminderd de mogelijkheid om vergoeding van de eventueel hogere daadwerkelijke schade te eisen, 10% van de verkooprijs opeisen in verband met de door de verwerking van de order ontstane kosten en de winstderving. De besteller blijft het recht voorbehouden om aan te tonen dat slechts sprake is van lagere schade.
 

XIV. Plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

1. Plaats van uitvoering voor iedere levering is, tenzij iets anders wordt overeengekomen, Bernsdorf.

2. Bevoegde rechtbank is de rechtbank die bevoegd is voor de plaats van vestiging van de verkoper. Wij zijn echter tevens gerechtigd een rechtsvordering in te stellen bij de rechtbank die bevoegd is voor de plaats van vestiging van de besteller.

3. Van toepassing is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Voor zover in deze voorwaarden geen regelingen zijn voorzien, gelden de wettelijke bepalingen en de in de handel gebruikelijke voorwaarden. De toepassing van de wetgeving betreffende de internationale koop van roerende zaken en het sluiten van internationale koopcontracten met betrekking tot roerende zaken is uitgesloten.
 

XV. Gegevensbescherming

De koper wordt gewezen op het feit dat in het kader van de gebruikelijke commerciële verwerking van de order persoonsgegevens van de koper worden verwerkt, en dat hierop de Duitse wet inzake gegevensbescherming van toepassing is. Daarbij wordt de koper geacht hiervoor toestemming te hebben verleend, indien hiertegen niet binnen 6 dagen na ontvangst van de orderbevestiging schriftelijk bezwaar wordt gemaakt.

XVI. Partiële ongeldigheid

1. Mocht een van bovenstaande bepalingen geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, dan geldt een regeling die in economisch opzicht zo dicht mogelijk ligt bij de te vervangen bepaling(en).

2. De ongeldigheid van een bepaling heeft niet tot gevolg dat het totale contract ongeldig is.

Aluform Profi Chat