Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

Algemene informatie
Onderstaande informatie maakt op eenvoudige wijze inzichtelijk wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Uitvoerige informatie over het onderwerp gegevensbescherming is opgenomen in onze privacyverklaring onder deze tekst.


Verzamelen van gegevens op onze website
Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De verwerking van gegevens op deze website vindt plaats door de exploitant van de website. Zijn contactgegevens zijn te vinden in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?
Uw gegevens worden allereerst verzameld omdat zij door u aan ons worden verstrekt. Dit kan bijv. gegevens betreffen die door u worden ingevoerd in ons contactformulier. Andere gegevens worden bij uw bezoek aan de website automatisch verzameld door onze IT-systemen. Dat zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de website wordt bezocht). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
De gegevens worden gedeeltelijk verzameld om te waarborgen dat de website storingsvrij beschikbaar kan worden gesteld. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor het analyseren van uw gebruikersgedrag.

Welke rechten heeft u ten aanzien van uw gegevens?
U heeft op ieder moment recht op kosteloze inzage in de bron en de ontvangers van uw opgeslagen persoonsgegevens, en het doel waarvoor zij zijn opgeslagen. Daarnaast heeft u het recht te verzoeken om rectificatie, blokkering of wissing van deze gegevens. Bij vragen hierover of andere vragen over het onderwerp gegevensbescherming kunt u via het in het impressum vermelde adres contact met ons opnemen. Verder heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analysetools en tools van derden
Bij uw bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt vooral met behulp van cookies en zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag vindt in de regel anoniem plaats; Het surfgedrag kan niet tot u worden herleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse, of deze analyse voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover is te vinden in onderstaande privacyverklaring.
U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Over de mogelijkheden om bezwaar te maken zullen wij u in de privacyverklaring informeren.

 

Algemene en verplichte informatie

Gegevensbescherming
De exploitanten van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en nemen de wettelijke gegevensbeschermingsvoorschriften alsmede de bepalingen van deze privacyverklaring in acht.

Als u gebruikmaakt van deze website, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze privacyverklaring is vastgelegd, welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gegevens gebruiken. Daarnaast wordt aangegeven, hoe en voor welk doeleinde dat gebeurt.

Wij wijzen u erop dat de datatransmissie op internet (bijv. bij communicatie per e-mail) veiligheidsleemten kan bevatten. Volledige bescherming van uw gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Gegevens van de verwerkingsverantwoordelijke
De verwerkingsverantwoordelijke die verantwoordelijk is voor de verwerking van gegevens op deze website is:
Directeur: Friedrich Bergmann, Aluform System GmbH & Co. KG, Dresdener Straße 15, D-02994 Bernsdorf, telefoon: +49 (0)35723 99-0, e-mail: info@aluform.de.

Als verwerkingsverantwoordelijke geldt de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. naam, e-mailadres e.d.).

Intrekken van uw toestemming voor de verwerking van gegevens
Veel gegevensverwerkingshandelingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming op ieder moment weer intrekken. Daartoe is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan onverlet.

Recht op indiening van een klacht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
Verder heeft betrokkene in geval van overtreding van de gegevensbeschermingswetgeving het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Bevoegde toezichthoudende autoriteit in kwesties met betrekking tot de gegevensbeschermingswetgeving is de functionaris voor gegevensbescherming van de Duitse deelstaat waar ons bedrijf is gevestigd. Een lijst met de functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens is beschikbaar op de volgende link: www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U heeft het recht gegevens die wij op basis van uw toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, in een gangbare en machineleesbare vorm aan uzelf of een derde te laten overhandigen. Als u wilt dat de gegevens rechtstreeks worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- c.q. TLS-versleuteling
Deze website maakt uit veiligheidsoverwegingen alsmede ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke content zoals bestellingen of aanvragen, die door u naar ons als exploitant van de website wordt verzonden, gebruik van SSL- c.q. TLS-versleuteling.
Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat in de adresregel van de browser “http://” in “https://” verandert, en in de browserregel tevens een slotje verschijnt. Als de SSL- c.q. TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons doorstuurt niet door derden worden meegelezen.

Inzage, blokkering, wissing
U heeft in het kader van de geldende wettelijke bepalingen op ieder moment recht op kosteloze inzage van uw opgeslagen persoonsgegevens, de bron en de ontvangers daarvan en het doel van de gegevensverwerking, alsmede evt. recht op rectificatie, blokkering of wissing van deze gegevens. Bij vragen hierover of andere vragen over het onderwerp persoonsgegevens kunt u via het in het impressum vermelde adres contact met ons opnemen.

Bezwaar tegen marketingmails

 

Functionaris voor gegevensbescherming

Wettelijk voorgeschreven functionaris voor gegevensbescherming
Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming benoemd:
Marcel Kießlich
Bansiner Str. 20
D-01109 Dresden 
T +49 (0)162 9645795
E aluform@externer-datenschutzbeauftragter-dresden.de

 

Verzamelen van gegevens op onze website

Cookies
Onze website maakt gedeeltelijk gebruik van cookies. Cookies richten geen schade aan op uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen voor het gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger maken van ons aanbod. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en door uw browser worden bewaard.

De meeste cookies die door ons worden gebruikt zijn zogenaamde “sessiecookies”. Zij worden na uw bezoek aan de website automatisch gewist. Andere cookies worden op uw eindapparaat bewaard totdat zij door u worden gewist. Deze cookies maken het voor ons mogelijk, uw browser bij uw volgende bezoek aan de website te herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u van het plaatsen van cookies op de hoogte wordt gebracht, en cookies slechts in bepaalde gevallen toestaan, de aanvaarding van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten, en de automatische wissing van cookies bij het afsluiten van uw browser activeren. Het uitschakelen van cookies kan tot gevolg hebben dat de functionaliteit van deze website wordt beperkt.
Cookies die noodzakelijk zijn voor de elektronische communicatie of het beschikbaar stellen van bepaalde door u gewenste functies (bijv. winkelmandfunctie) worden op grond van artikel 6 lid 1 onder f) AVG opgeslagen. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van deze cookies, om zijn diensten technisch storingsvrij en geoptimaliseerd beschikbaar te kunnen stellen.

Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor analyse van uw surfgedrag) worden bewaard, worden zij in deze privacyverklaring apart behandeld.

Serverlogbestanden
De provider van de website verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die door uw browser automatisch naar ons worden doorgestuurd. Deze informatie betreft:
- browsertype en browserversie
- gebruikt besturingssysteem
- referrer-url
- hostnaam van uw computer
- tijdstip van de serveraanvraag
- IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De grondslag voor de gegevensverwerking wordt gevormd door artikel 6 lid 1 onder f) AVG, op grond waarvan de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen is toegestaan.
 

Contactformulier
Als u via ons contactformulier aanvragen naar ons verstuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de door u ingevulde contactgegevens, door ons bewaard om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen en eventueel aansluitend vragen te kunnen stellen. Deze gegevens worden zonder uw toestemming niet door ons doorgestuurd.

Verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens vindt derhalve uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (artikel 6 lid 1 onder a) AVG). U kunt uw toestemming op ieder moment weer intrekken. Daartoe is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan onverlet.

De door u in het contactformulier ingevoerde gegevens worden door ons bewaard totdat u verzoekt om wissing daarvan, uw toestemming voor het bewaren van de gegevens intrekt, of het doel van het bewaren daarvan vervalt (bijv. nadat de behandeling van uw aanvraag is afgerond). Dwingende wettelijke bepalingen - met name met betrekking tot bewaartermijnen - gelden onverminderd.

Registratie op deze website
U kunt zich op onze website registreren om gebruik te kunnen maken van extra functies van de website. De gegevens die in dit verband door u worden ingevoerd, gebruiken wij uitsluitend om ervoor te zorgen dat u gebruik kunt maken van het aanbod of de dienst waarvoor u zich heeft geregistreerd. De verplichte gegevens waarom bij de registratie wordt gevraagd, dienen volledig te worden vermeld. Anders wordt uw verzoek om registratie afgewezen.

In geval van belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld in de omvang van het aanbod, of technisch noodzakelijke wijzigingen gebruiken wij uw bij de registratie opgegeven e-mailadres om u hierover te informeren.

Verwerking van de bij de registratie ingevoerde gegevens vindt plaats op basis van uw toestemming (artikel 6 lid 1 onder a) AVG). U kunt uw toestemming op ieder moment weer intrekken. Daartoe is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking die reeds heeft plaatsgevonden vóór de intrekking daarvan onverlet.

De in het kader van uw registratie verzamelde gegevens worden door ons bewaard zolang u op onze website bent geregistreerd, en worden daarna gewist. Wettelijke bewaartermijnen gelden onverminderd.

Verwerking van gegevens (klantgegevens en gegevens met betrekking tot de overeenkomst)Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens uitsluitend, voor zover zij voor de totstandkoming, inhoudelijke invulling of wijziging van de rechtsbetrekking noodzakelijk zijn (inventarisatiegegevens). De grondslag hiervoor wordt gevormd door artikel 6 lid 1 onder b) AVG, op grond waarvan de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen is toegestaan. Persoonsgegevens die worden verkregen via het gebruik van onze internetpagina's (gebruiksgegevens) verzamelen, verwerken en gebruiken wij uitsluitend voor zover dit noodzakelijk is om de gebruiker in staat te stellen gebruik te maken van de desbetreffende dienst, of om af te rekenen.

De verzamelde klantgegevens worden na afwikkeling van de order of beëindiging van de zakelijke relatie gewist. Wettelijke bewaartermijnen gelden onverminderd. 

Doorgifte van gegevens bij het sluiten van een overeenkomst aan onlineshops, handelaren en transportbedrijven.
Wij geven persoonsgegevens uitsluitend door aan derden als dit in het kader van de afwikkeling van de overeenkomst noodzakelijk is, bijvoorbeeld aan het met de levering van het product belaste bedrijf of de met de afwikkeling van de betaling belaste kredietinstelling. Verdergaande doorgifte van de gegevens vindt niet plaats c.q. vindt uitsluitend plaats als u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend. Doorgifte van uw gegevens aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden, vindt niet plaats. De grondslag voor de gegevensverwerking wordt gevormd door artikel 6 lid 1 onder b) AVG, op grond waarvan de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen is toegestaan.

Doorgifte van gegevens bij het sluiten van een overeenkomst inzake dienstverlening en digitale content
Wij geven persoonsgegevens uitsluitend door aan derden als dit in het kader van de afwikkeling van de overeenkomst noodzakelijk is, bijvoorbeeld aan de met de afwikkeling van de betaling belaste kredietinstelling. Verdergaande doorgifte van de gegevens vindt niet plaats c.q. vindt uitsluitend plaats als u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend. Doorgifte van uw gegevens aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden, vindt niet plaats.
 

Sociale media

Content delen via plugins (Facebook, Google+1, Twitter & co.)
De content van onze website kan met inachtneming van de gegevensbeschermingsvoorschriften worden gedeeld in sociale netwerken zoals Facebook, Twitter of Google+. Deze website maakt hiervoor gebruik van de tool eRecht24 Safe Sharing. Deze tool brengt het rechtstreekse contact tussen de netwerken en gebruikers pas tot stand als de gebruiker actief op een van de buttons klikt.

Automatische overdracht van gebruikersgegevens aan de exploitanten van deze platformen vindt door deze tool niet plaats. Als de gebruiker is ingelogd bij een van de sociale netwerken, verschijnt bij het gebruik van de social-buttons van Facebook, Google+1, Twitter & co. een informatievenster, waarin de gebruiker de tekst voor verzending kan bevestigen.

Onze gebruikers kunnen de content van deze website met inachtneming van de gegevensbeschermingsvoorschriften delen in sociale netwerken, zonder dat door de exploitanten van de netwerken complete surfprofielen worden aangemaakt.

Facebook-plugins (Like & Share-button)
Op onze website zijn plugins van het sociale netwerk Facebook geïntegreerd. De aanbieder daarvan is Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. U herkent de Facebook-plugins aan het Facebook-logo of de “Like-button” (“Vind ik leuk”) op onze website. Een overzicht van de Facebook-plugins is te vinden op: developers.facebook.com/docs/plugins/.

Als u onze website bezoekt, wordt via de plugin een rechtstreekse verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Hierdoor verkrijgt Facebook de informatie dat u met uw IP-adres onze website bezoekt. Als u op de “Like-button” van Facebook klikt terwijl u bent ingelogd in uw Facebook-account, kunt u de content van onze website doorlinken naar uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook het bezoek aan onze website aan uw gebruikersaccount linken. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de website niet in kennis worden gesteld van de inhoud van de doorgestuurde gegevens en het gebruik daarvan door Facebook. Meer informatie hierover is te vinden in de privacyverklaring van Facebook op: de-de.facebook.com/policy.php.

Als u niet wilt dat Facebook het bezoek aan onze website kan linken aan uw Facebook-gebruikersaccount, moet u eerst uitloggen uit uw Facebook-gebruikersaccount.


Twitter-plugin
Op onze website zijn functies van de dienst Twitter opgenomen. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Door het gebruik van Twitter en de functie “Retweet” worden de door u bezochte websites gekoppeld aan uw Twitter-account en bekendgemaakt aan andere gebruikers. In dit verband worden tevens gegevens doorgestuurd naar Twitter. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de website niet in kennis worden gesteld van de inhoud van de doorgestuurde gegevens en het gebruik daarvan door Twitter. Meer informatie hierover is te vinden in de privacyverklaring van Twitter op: twitter.com/privacy.

Uw privacy-instellingen bij Twitter kunt u op twitter.com/account/settings in uw accountinstellingen wijzigen.


Google+-plugin
Onze website maakt gebruik van functies van Google+. De aanbieder daarvan is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Verzamelen en doorgifte van informatie: Met behulp van de Google+-button kunt u informatie wereldwijd bekendmaken. Via de Google+-button ontvangen u en andere gebruikers gepersonaliseerde content van Google en onze partners. Google bewaart zowel de informatie dat u voor bepaalde content +1 heeft gegeven als informatie over de website die u bij het klikken op +1 heeft bekeken. Uw +1 kunnen als informatie samen met uw profielnaam en uw foto in Google-diensten, bijvoorbeeld in zoekresultaten of in uw Google-profiel, of op andere plaatsen op websites en in advertenties op internet worden weergegeven.
Google registreert informatie over uw +1-activiteiten om de diensten van Google voor u en anderen te verbeteren. Om de Google+-button te kunnen gebruiken, heeft u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig dat minimaal de voor het profiel gekozen naam moet bevatten. Deze naam wordt in alle diensten van Google gebruikt. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen die u bij het delen van content via uw Google-account heeft gebruikt. De identiteit van uw Google-profiel kan worden weergegeven aan gebruikers die uw e-mailadres kennen of over andere identificerende informatie van u beschikken.

Gebruik van de verzamelde informatie: Naast de hierboven omschreven gebruiksdoelen wordt de door u beschikbaar gestelde informatie conform de geldende gegevensbeschermingsvoorschriften van Google gebruikt. Google publiceert mogelijkerwijs samengevatte statistieken over de +1-activiteiten van de gebruikers c.q. geeft deze door aan gebruikers en partners zoals publishers, adverteerders of gekoppelde websites.
 

Instagram-plugin
Op onze website zijn functies van de dienst Instagram opgenomen. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Als u op de Instagram-button klikt terwijl u bent ingelogd in uw Instagram-account, kunt u de content van onze website doorlinken naar uw Instagram-profiel. Hierdoor kan Instagram het bezoek aan onze website aan uw gebruikersaccount linken. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de website niet in kennis worden gesteld van de inhoud van de doorgestuurde gegevens en het gebruik daarvan door Instagram. Meer informatie hierover is te vinden in de privacyverklaring van Instagram op: instagram.com/about/legal/privacy/.

Tumblr-plugin
Onze website maakt gebruik van buttons van de dienst Tumblr. De aanbieder daarvan is Tumblr, Inc., 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, USA.

Met behulp van deze buttons kunt u een bijdrage of een website bij Tumblr delen of de aanbieder bij Tumblr volgen. Als u een van onze websites oproept met de Tumblr-button, brengt de browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Tumblr tot stand. Wij hebben geen invloed op de omvang van de gegevens die Tumblr met behulp van deze plugin verzamelt en doorstuurt. Volgens de huidige stand van zaken worden het IP-adres van de gebruiker en de url van de desbetreffende website doorgestuurd. Meer informatie hierover is te vinden in de privacyverklaring van Tumblr op: www.tumblr.com/policy/de/privacy.

LinkedIn-plugin
Onze website maakt gebruik van functies van het netwerk LinkedIn. De aanbieder daarvan is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Bij ieder bezoek aan een van onze websites die functies van LinkedIn bevat, wordt een verbinding met de servers van LinkedIn tot stand gebracht. LinkedIn wordt in kennis gesteld van het feit dat u onze website met uw IP-adres bezoekt. Als u klikt op de “Recommend-button” van LinkedIn en bent ingelogd in uw account bij LinkedIn, kan LinkedIn uw bezoek aan onze website aan u en uw gebruikersaccount linken. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de website niet in kennis worden gesteld van de inhoud van de doorgestuurde gegevens en het gebruik daarvan door LinkedIn. Meer informatie hierover is te vinden in de privacyverklaring van LinkedIn op: www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING-plugin
Onze website maakt gebruik van functies van het netwerk XING. De aanbieder daarvan is XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland.

Bij ieder bezoek aan een van onze websites die functies van XING bevat, wordt een verbinding met de servers van XING tot stand gebracht. Voor zover ons bekend, worden daarbij geen persoonsgegevens bewaard. Met name worden geen IP-adressen bewaard, noch wordt het gebruiksgedrag geanalyseerd.

Meer informatie over de gegevensbescherming en de XING Share-button is te vinden in de privacyverklaring van XING op: www.xing.com/app/share.

Pinterest-plugin
Op onze website maken wij gebruik van Social Plugins van het sociale netwerk Pinterest. De aanbieder daarvan is Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA (“Pinterest”).

Als u een website met zo'n plugin bezoekt, brengt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Pinterest tot stand. De plugin geeft protocolgegevens door aan de server van Pinterest in de USA. Deze protocolgegevens kunnen uw IP-adres, de adressen van de door u bezochte websites die eveneens Pinterest-functies bevatten, soort en instellingen van uw browser, datum en tijdstip van de aanvraag, informatie over de manier waarop u Pinterest gebruikt en cookies bevatten.

Meer informatie over het doel, de omvang en de verdere verwerking en het verdere gebruik van de gegevens door Pinterest alsmede uw rechten en uw mogelijkheden tot bescherming van uw gegevens is te vinden in de privacyverklaring van Pinterest op: about.pinterest.com/de/privacy-policy.

 

Analysetools en marketing

Matomo
Op onze website gebruiken wij de analysetool Matomo. Dit betreft open source-software waarmee wij het gebruik van onze website kunnen analyseren. In dit verband worden uw IP-adres, onze website(s) die u bezoekt, de website van waaruit u naar onze website(s) bent gegaan (referrer-url), uw verblijfsduur op onze website(s) en de frequentie waarmee u een van onze websites bezoekt verwerkt. Voor het verzamelen van deze gegevens plaatst Matomo via uw internetbrowser een cookie op uw eindapparaat. Deze cookie is een week geldig. De rechtsgrond wordt gevormd door artikel 6 lid 1 onder f) AVG. Ons gerechtvaardigde belang ligt in de analyse en optimalisatie van onze website. Wij gebruiken Matomo echter met de anonimiseringsfunctie “Automatically Anonymize Visitor IPs”. Door deze anonimiseringsfunctie wordt uw IP-adres met twee bytes ingekort, zodat het linken daarvan aan u c.q. de door u gebruikte internetaansluiting onmogelijk is. Als u niet akkoord gaat met deze verwerking, kunt u het plaatsen van deze cookie voorkomen door de instellingen van uw internetbrowser overeenkomstig aan te passen. Meer informatie hierover is hierboven te vinden onder “Cookies”. Daarnaast heeft u de mogelijkheid de analyse van uw gebruiksgedrag met behulp van een zgn. opt-out te beëindigen.
 

IP-anonimisering
Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Hierdoor wordt uw IP-adres door Google in de lidstaten van de Europese Unie en de andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort voordat het naar de USA wordt gestuurd. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de USA en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, rapportages over de activiteiten op de website op te stellen, en andere aan het gebruik van de website en internet gerelateerde diensten te verlenen aan de exploitant van de website. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser-plugin
U kunt de opslag van de cookies door middel van overeenkomstige instelling van uw browsersoftware voorkomen; Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Daarnaast kunt u de registratie van de door de cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de via de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 

Bezwaar tegen verzamelen van gegevens
U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics door op de volgende link te klikken. In dit geval wordt een opt-out-cookie geplaatst die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken van deze website voorkomt: Google Analytics uitschakelen. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Google Analytics is te vinden in de privacyverklaring van Google op: support.google.com/analytics/answer/6004245.
 

Gegevensverwerking
Wij hebben met Google een overeenkomst inzake gegevensverwerking gesloten en nemen de strenge voorschriften van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteit bij het gebruik van Google Analytics in acht.

Demografische kenmerken bij Google Analytics
Deze website maakt gebruik van de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden opgesteld met informatie over leeftijd, geslacht en interesses van de bezoekers van de website. Deze gegevens zijn afkomstig uit de op de interesses van de bezoekers afgestemde marketing van Google alsmede van bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden gelinkt. U kunt deze functie op ieder moment via de advertentie-instellingen in uw Google-account uitschakelen, of het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen verbieden, zoals beschreven onder “Bezwaar tegen verzamelen van gegevens”.

Google reCAPTCHA
Wij maken op onze websites gebruik van “Google reCAPTCHA” (verder “reCAPTCHA”). De aanbieder daarvan is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Met behulp van reCAPTCHA wordt gecontroleerd of de invoer van gegevens op onze websites (bijv. in een contactformulier) plaatsvindt door een mens of door een geautomatiseerd programma. Daartoe analyseert reCAPTCHA het gedrag van de bezoeker van de website aan de hand van verschillende kenmerken. Deze analyse start automatisch zodra de bezoeker de website betreedt. In dit verband analyseert reCAPTCHA allerlei informatie (bijv. IP-adres, verblijfsduur van de bezoeker op de website en muisbewegingen van de gebruiker). De in het kader van de analyse verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses worden volledig op de achtergrond uitgevoerd. Bezoekers van de website worden er niet op gewezen dat deze analyse plaatsvindt.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 onder f) AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de bescherming van zijn marketingaanbod tegen geautomatiseerde spionage die is gericht op misbruik en tegen SPAM. Meer informatie over Google reCAPTCHA en de privacyverklaring van Google zijn te vinden op de volgende links: www.google.com/intl/de/policies/privacy/ en www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

 

Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens
Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een e-mailadres van u nodig alsmede informatie op basis waarvan wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en akkoord gaat met de ontvangst van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet c.q. alleen op vrijwillige basis door ons verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het versturen van de aangevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

Verwerking van de in het aanmeldformulier voor de nieuwsbrief ingevoerde gegevens vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (artikel 6 lid 1 onder a) AVG). De gegeven toestemming voor het bewaren van de gegevens en het e-mailadres en het gebruik daarvan voor het versturen van de nieuwsbrief kunt u op ieder moment weer intrekken, bijvoorbeeld via de link “Uitschrijven” in de nieuwsbrief. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die reeds heeft plaatsgevonden vóór de intrekking daarvan onverlet.

De door u ten behoeve van het ontvangen van de nieuwsbrief aan ons doorgegeven gegevens worden door ons bewaard totdat u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief, en na uw opzegging gewist. Voor de gegevens die voor andere doeleinden door ons worden bewaard (bijv. e-mailadressen voor het ledengedeelte) heeft dit geen gevolgen.

 

Plugins en tools

YouTube
Onze website maakt gebruik van plugins van de door Google geëxploiteerde website YouTube. De beheerder van deze website is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.
Als u een van onze pagina's met een YouTube-plugin bezoekt, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Daarbij wordt aan de YouTube-server doorgegeven, welke van onze pagina's u heeft bezocht.

Als u bent ingelogd in uw YouTube-account, kan YouTube uw surfgedrag rechtstreeks linken aan uw persoonlijke profiel. Dit kunt u voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account.

Het gebruik van YouTube vindt plaats ten behoeve van een aantrekkelijke weergave van ons online-aanbod. Dit geldt als gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 lid 1 onder f) AVG. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens is te vinden in de privacyverklaring van YouTube op: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google web fonts
Deze website maakt voor de uniforme weergave van lettertypes gebruik van zogenaamde web fonts, die beschikbaar worden gesteld door Google. Bij het oproepen van deze website laadt uw browser de benodigde web fonts in uw browsercache om teksten en lettertypes correct weer te geven.

Daartoe moet de door u gebruikte browser verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor neemt Google kennis van het feit dat onze website via uw IP-adres is opgeroepen. Het gebruik van Google web fonts vindt plaats ten behoeve van een uniforme en aantrekkelijke weergave van ons online-aanbod. Dit geldt als gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 lid 1 onder f) AVG.

Als uw browser web fonts niet ondersteunt, wordt een standaardlettertype van uw computer gebruikt. Meer informatie over Google web fonts is te vinden op developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google op: www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps
Deze website maakt via een API gebruik van de kaartendienst Google Maps. De aanbieder daarvan is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Om gebruik te kunnen maken van de functies van Google Maps is het noodzakelijk dat uw IP-adres wordt bewaard. Deze informatie wordt in de regel doorgegeven aan een server van Google in de USA en daar bewaard. De aanbieder van deze website heeft geen invloed op deze datatransmissie.

Het gebruik van Google Maps vindt plaats ten behoeve van een aantrekkelijke weergave van ons online-aanbod en een eenvoudige vindbaarheid van de door ons op de website aangegeven plaatsen. Dit geldt als gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 lid 1 onder f) AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens is te vinden in de privacyverklaring van Google op: www.google.de/intl/de/policies/privacy.


Nieuwsbrief met Pardot
Wij wijzen u erop dat wij bij het versturen van de nieuwsbrief uw gebruikersgedrag analyseren. Hiervoor maken wij gebruik van de analysetool Pardot van salesforce.com Inc., The Landmark at One Market, Suite 300, San Francisco, CA 94105, USA. De analyse vindt plaats met een zeer klein, transparant afbeeldingsbestand dat is opgenomen in de nieuwsbrieven. Het laden van dit bestand heeft tracking tot gevolg, aangezien bij het laden een unieke id wordt doorgegeven.

Bij deze vorm van meting van het bereik hebben wij een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 lid 1 punt 1 onder f) AVG. U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen de analyse van uw gebruikersgedrag door gebruik te maken van de afmeldlink die is opgenomen in iedere e-mail met een nieuwsbrief. 

Wij hebben met Salesforce een “Data-Processing-Agreement” gesloten. Dit betreft een overeenkomst, waarin Salesforce zich ertoe verplicht de gegevens van onze gebruikers met inachtneming van de gegevensbeschermingsvoorschriften in opdracht van ons te verwerken.
 

Aluform Profi Chat